Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

Uw Privacy

Dossiervoering van cliënten

Inhoud: In uw dossier staan uw naam en adresgegevens, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum en persoonlijke en medische gegevens. Soms worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling bevorderlijk of noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete en schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, of die u zelf aan mij hebt gegeven, zoals brieven naar andere instanties. Tevens staan in uw dossier aantekeningen over uw gezondheidstoestand en over de behandelingen. Uw BSN nummer mag en zal ik niet opvragen.

Redenen: Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO en een eis van mijn beroepsvereniging het NVPA en ook van het RBCZ, waar ik geregistreerd sta. 

Doeleinden: Naast dat ik uw gegevens nodig heb om u goed te kunnen behandelen en bereiken om sessies te kunnen afspreken, kunnen uw gegevens gebruikt worden 1. Om, indien van toepassing, andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere therapeut. Dit gebeurt alleen met uw expliciete en schriftelijke toestemming. 2. Voor het gebruik van waarneming, indien u dat wenst, tijdens mijn afwezigheid. 3. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 4. Uw naam en adres worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een nota kan opstellen en mijn belastingconsulente de belastingaangifte kan verzorgen. Met haar heb ik een Verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat uw privacy ook bij haar gewaarborgd is. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en u expliciet om toestemming vragen.

Waarborg: Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens (ik bewaar mijn papieren cliëntendossiers in een afgesloten kast) en ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Bewaartermijn: de gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Uw rechten: u heeft te allen tijde recht op inzage, wijziging, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.

Privacy op de nota: Op de nota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar: uw naam en adres, uw geboortedatum of verzekerdennummer, de datum of data van de sessie(s), de titel van de sessie: ‘psycho-sociale therapie’ of ‘relatie therapie’ en de kosten.  Mocht u de sessie niet gekomen zijn zonder minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, dan staat op de factuur achter de betreffende datum NOKD (niet op komen dagen) en zal deze sessie in rekening worden gebracht zonder dat deze vergoed kan worden.

Mocht je een klacht hebben over de privacy, klik hier https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Meld je aan

Ontvang nieuwe artikelen direct per mail als ze verschijnen.