Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

Uw Privacy

Dossiervoering van cliënten

Inhoud: In uw dossier staan uw naam en adresgegevens, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum en persoonlijke en medische gegevens. Soms worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling bevorderlijk of noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete en schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, of die u zelf aan mij hebt gegeven, zoals brieven naar andere instanties. Tevens staan in uw dossier aantekeningen over uw gezondheidstoestand en over de behandelingen. Uw BSN nummer mag en zal ik niet opvragen.

Redenen: Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO en een eis van mijn beroepsvereniging het NVPA en ook van het RBCZ, waar ik geregistreerd sta. 

Doeleinden: Naast dat ik uw gegevens nodig heb om u goed te kunnen behandelen en bereiken om sessies te kunnen afspreken, kunnen uw gegevens gebruikt worden 1. Om, indien van toepassing, andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere therapeut. Dit gebeurt alleen met uw expliciete en schriftelijke toestemming. 2. Voor het gebruik van waarneming, indien u dat wenst, tijdens mijn afwezigheid. 3. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 4. Uw naam en adres worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een nota kan opstellen en mijn belastingconsulente de belastingaangifte kan verzorgen. Met haar heb ik een Verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat uw privacy ook bij haar gewaarborgd is. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en u expliciet om toestemming vragen.

Waarborg: Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens (ik bewaar mijn papieren cliëntendossiers in een afgesloten kast) en ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Bewaartermijn: de gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Uw rechten: u heeft te allen tijde recht op inzage, wijziging, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.

Privacy op de nota: Op de nota staan de gegevens die door de zorgverzekerraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar: uw naam en adres, (indien geëist uw geboortedatum), de datum of data van de sessie(s), een korte titel van de sessie, zoals bijvoorbeeld ‘psycho-sociale begeleiding’ en de kosten. 

Mocht je een klacht hebben over de privacy, klik hier https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Klacht indienen

Mocht je een klacht over mij willen indienen, bespreek dit dan eerst met mij. Als wij er niet uitkomen, neem dan eerst contact op met mijn beroepsvereniging het NVPA https://nvpa.org/klacht-indienen. Dan krijg je een klachtenfunctionaris toegewezen van het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Zie ook: https://www.scag.nl/diensten/klachtenreglement
Leidt dit niet tot een bevredigende uitkomst, neem dan contact op met de Geschillencommissie: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg/

N.B. Pas als je de procedure bij het NVPA hebt doorlopen, neemt de Geschillencommissie jouw klacht in behandeling.

 

Meld je aan

Ontvang nieuwe artikelen direct per mail als ze verschijnen.