Je leven op een hoger plan brengen – deel 3 – vanuit een religieus perspectief

Voorwoord
Dit artikel is een vervolg op en eigenlijk onderdeel van deel 2 van ‘Je leven op een hoger plan brengen – spirituele ontwikkeling‘. Vanwege de lengte en het religieuze en diepgaande karakter van het perspectief dat ik hieronder beschrijf, heb ik besloten er een apart artikel van te maken. Het is een visie, gebaseerd op specifieke teksten uit de bijbel, die mij in het hart raakt. Op dit moment werk ik daar echter niet direct mee in mijn praktijk.

Net als de verschillende spirituele paden, dragen in mijn ogen alle religies de potentie in zich om ons leven op een hoger plan te brengen, ons te bevrijden van het lijden en ons met het goddelijke of hogere bewustzijn te verbinden. Of het nou het Boeddhisme, Hindoeïsme, de Islam, het Christendom, het Joodse geloof, Sjamanisme, Soefisme of een andere religie is, elk heeft haar eigen bijzondere waarde en waarheden (in de oorspronkelijke, ongecensureerde versie). Er is voor ieder wat wils.

Inleiding

Jaren geleden, ongeveer gelijktijdig met de studie van ‘Een Cursus in Wonderen’, kwam een reeds 150 jaar bestaande religieuze visie op mijn pad die verrassend veel overeenkomsten vertoont met die van de huidige spiritualiteit en quantumwetenschappen.

Deze visie trok mijn interesse, omdat er binnen die stroming, in hun vele boeken, magazines en video’s (op youtube), zeer vele getuigenissen te vinden zijn van fysieke genezingen door middel van het veranderen van perspectief op God, de mens, de ‘mind’ en het lichaam. Nu wil ik in dit laatste deel niet de nadruk leggen op lichamelijke genezingen, maar ze maken op mij wel de meeste indruk.

Deze religieuze stroming laat heel duidelijk zien dat wij ons uiterlijke leven kunnen veranderen door ons innerlijk te veranderen. De meeste bewijzen van dat en hoe we ons leven op een spirituele manier op een hoger plan kunnen brengen, vond ik hier. Daarom richt ik me in dit artikel op deze stroming en niet op andere religies. Ik hoop van harte dat wat hieronder volgt je kan inspireren.

Overeenkomst en verschil met de quantumtheorie

Deze religieuze visie werd ontwikkeld door een Amerikaanse vrouw op grond van bepaalde teksten uit de bijbel. Zij kreeg door middel van studie en gebed inzichten, die ook nu nog radicaal te noemen zijn. De mens moest volgens haar net als in de quantumtheorie gezien worden als non-materieel, voortkomend uit en dus gelijkend op een goedaardige, liefdevolle Bron. (‘De mens is niet stof. De mens is idee, het beeld van Liefde; hij is niet een fysiek organisme.’ – Science and Health, pg. 475)

Het quantumveld wordt door wetenschappers beschreven als energetisch, goedaardig, levend, bewust, intelligent en creërend en als de bron en substantie van al dat is (zie link met deel 2 bij Mysteries van het quantumveld).

Alleen de benaming van die bron verschilde: God in plaats van het Veld. Een boude uitspraak, dat realiseer ik me, dus dit is met onze eeuwenlange programmering over wat God is, over het algemeen heel moeilijk aan te nemen. Wetenschap en religie hebben elkaar echter in dit opzicht al een tijdje gevonden.

De overtuiging dat de mens non-materieel, dus geestelijk is en uit een goddelijke Bron komt, verlichtten haar bewustzijn op een gegeven moment zodanig, dat de dodelijke gezondheidstoestand waarin zij toen verkeerde in een ogenblik veranderde in totale gezondheid. Haar behandelend artsen in het ziekenhuis konden dit alles verifiëren.

Genezende spirituele wetmatigheden

Deze vrouw, Mary Baker Eddy, ontdekte dat aan haar wonderbaarlijke genezing en de genezingen die beschreven staan in de bijbel spirituele wetmatigheden ten grondslag lagen, die eeuwig en altijd werkzaam zijn, dus ook nu. Ze werd een kanaal voor genezingen op alle levensgebieden van vele anderen.

Later richtte ze een religieuze beweging op en noemde het ‘Christian Science’ (is niet Scientology). Hier bleek dat ook haar leerlingen deze visie konden leren toepassen en hetzelfde bewerkstelligden. Allerlei soorten levensomstandigheden werden zo op een hoger plan gebracht, ook dat van anderen die hen om hulp vroegen. Dit alles vindt nog steeds op grote schaal plaats, bij mensen wereldwijd, jong en oud, die deze visie en methode volgen.

Als deze spirituele wetmatigheden bekend zijn en consequent op de juiste manier toegepast worden, zijn genezingen en verbeterde levensomstandigheden zonder uitzondering het resultaat. Daarom koos zij de benaming Christian Science.

Wiskunde

Een vergelijking die hier gebruikt wordt ter verduidelijking van het wetenschappelijke aspect van de spirituele genezingen is wiskunde. De formules van wiskunde hebben altijd bestaan, zijn altijd perfect en hebben zonder uitzondering dezelfde uitkomst. Het is aan ons om die formules te weten te komen en op de juiste manier toe te passen, om die perfecte uitkomsten te krijgen. Maken wij een fout, dan is de uitkomst fout, maar de wiskundige wetmatigheden zijn nog steeds perfect en toepasbaar.

De formules van wiskunde zijn altijd perfect

Overeenkomsten en verschillen met spiritualiteit

Veel synoniemen die deze beweging voor het woord God gebruikt, zijn identiek aan die in spirituele kringen, zoals bijvoorbeeld ‘Spirit’, Aanwezigheid (‘Presence’), Ik Ben. Ook in de manier waarop het leven op een hoger plan gebracht wordt zijn maar kleine verschillen te zien. De belangrijkste overeenkomst is in mijn ogen hierbij het contact maken met dat wat voorbij gaat aan de persoon.

Een groot verschil van Christian Scientists met mensen die spirituele visies praktisch toepassen, is misschien: er wordt geen visualisatie of verbeelding gebruikt, maar alleen in hun bewustzijn vastgehouden aan wat voor hen de goddelijke Waarheid is.

Een ander opmerkelijk verschil is het perspectief op het kwaad. In de spirituele visies die ik ken, wordt het kwaad (in alle vormen) gezien als een uitdrukking van Bewustzijn, van het Goddelijke (‘God in verwarring’), dus komend uit dezelfde Bron als het Goede.

Christian Science ziet dit anders, namelijk: het kwaad kan in werkelijkheid niet naast het alomtegenwoordige, eeuwige Goede bestaan en daaruit voortkomen. Daarom moet het een projectie zijn van onze onware overtuigingen. En projecties hebben niet hetzelfde ‘werkelijkheidsgehalte’ als dat wat eeuwig waar en werkelijk is, ook al is het kwaad, het lijden, wel onze menselijke, dieptragische ervaring en als zodanig werkelijk bestaand. Ik kom hier later nog op terug.

Ook in dit laatste deel van het artikel beschrijf ik, net als in Deel 2 van deze reeks, het mens- en wereldbeeld, en tevens het Godsbeeld, aan de hand van genoemde stroming. (Opmerking: Er zijn natuurlijk meer religieuze stromingen die een gelijksoortig perspectief hebben.)

Ik begin met een uitleg van de visie. Daarna is te lezen hoe we ons leven op een hoger plan kunnen brengen vanuit dit perspectief. Maar eerst even dit:

Geen hel en verdoemenis!

Angstaanjagende dogma’s die de kerk eeuwenlang heeft gepropageerd en in ons brein heeft geprogrammeerd, zoals de ideeën over een strenge, straffende God die verantwoordelijk is voor al het leed in de wereld en naar willekeur gebeden verhoort, over hel en verdoemenis en over de mens als zijnde zondig en slecht, worden in deze visie als onwaarheden gezien.

De kern-ideeën waarop Christian Science gebaseerd is, zijn:
God is Al dat Is, God is Liefde en de mens is Zijn beeld en gelijkenis.

Geen hel en verdoemenis

Waarom komen er bij Christian Scientists zo veel ‘perfecte uitkomsten’ voor?

Ik heb honderden van dit soort getuigenissen gelezen of gehoord, ook uit de eerste hand. De schriftelijke getuigenissen zijn allemaal door artsen en ziekenhuizen geverifieerd, anders werden ze niet gepubliceerd.

Zijn deze mensen speciaal? Nee, het zijn normale mensen zoals jij en ik. Ik denk dat ze gewoon goed zijn in:

 • het herprogrammeren van hun brein met waarachtige gedachten,
 • het verhogen van hun frequentie met liefde en
 • het zichzelf aan de kant zetten om te luisteren naar
 • en te vertrouwen op de Hogere Intelligentie.

Met dit vertrouwen worden alle angst en twijfel geëlimineerd.

En misschien het belangrijkste: velen over wie ik heb gelezen hebben in mijn ogen de vonk van toewijding en een liefdevolle relatie met wat zij God noemen. Dit alles heeft een transformerende invloed op het bewustzijn en daarmee op het lichaam en de levensomstandigheden.

Wat maakt dat mensen genezen, uitgelegd in een video

Mocht je het interessant vinden: op het internet zijn vele lezingen te vinden van huidige Christian Scientists die vanuit hun eigen ervaring vertellen over genezingen, met uitleg van de achterliggende geestelijke principes. Ze duren allemaal rond een uur. Deze springt er voor mij uit:

Van minuut 12.29 – 15.39 legt Rob Gilbert de grondbeginselen van deze visie helder en nuchter uit, gebruikmakend van inzichten uit de quantumfysica. Ook de rest van de video vind ik inspirerend door de indrukwekkende genezingen die hij beschrijft, waaronder de genezing van een meisje met aangeboren blindheid, van een kennis met tuberculose en van een dodelijk gewonde soldaat die hij behandelde.

Godsbeeld

God wordt in deze visie gezien als Liefde, als het Leven zelf, de (oer)Vader-Moeder, het Goede, de enige, eeuwige, volmaakte Bron, Schepper en substantie van al dat is, het Ik Ben, het Zijn, Geest, ‘divine Mind’ en Waarheid. Het woord God kan ook vervangen worden door Hogere Intelligentie, Perfectie of Universeel Bewustzijn. (Vervang aub verder in dit deel het woord God voor je eigen synoniem als dat voor jou meer klopt).

Kenmerken van God zijn in deze visie onder andere: alomtegenwoordig, oneindig, tijdloos, almachtig, begeleidend, beschermend, genezend, en overvloed. Deze kenmerken zijn dus altijd en overal aanwezig en beschikbaar voor iedereen, niemand uitgezonderd, mits we daar toegang toe vinden en dat is een heel proces.

Door God te zien als het Ik Ben, het Zijn, wordt in mijn ogen ook deze uitspraak duidelijk: ‘Het Koninkrijk van God is in u’. Dus God is in dit perspectief niet heel ver weg, maar heel intiem in ons, of beter gezegd als ons ware Ik aanwezig. In die tijd en ook nu nog een verbijsterend idee! Een samenvatting die in deze visie vaak gebruikt wordt, is:

God is Alles in alles.

Perfectie
Mensbeeld – religieus perspectief

De mens is in dit perspectief niet een ‘alleenstaand’ lichamelijk persoon met allerlei zonden en tekorten, maar zoals eerder gezegd een ‘beeld en gelijkenis’ van God, dus pure liefde, volmaakt en geestelijk. Anders gezegd: wij zijn in werkelijkheid de Christus, het geliefde kind of de afgezant van God. Wij zijn niet afgescheiden van onze Bron, noch van het geheel.

Zoals de stralen niet gescheiden zijn van de zon, maar er een uitdrukking van zijn in de vorm van licht, warmte en energie, zo wordt elk mens zonder uitzondering gezien als één met en een uitdrukking van God. Wij komen allen uit dezelfde goedaardige Bron en zijn dus soortgelijk aan deze Bron, net zoals uit een zoet water bron alleen zoet water kan komen.

Het is uitsluitend het Goddelijke, het Universele Bewustzijn dat in en door ons heen werkt. In de mate waarin wij onszelf als persoon, met ons geloof in onware aannames, onze angsten, twijfels en negatieve gedachten, aan de kant kunnen zetten en ons afstemmen op onze Bron zal het resultaat volmaakt zijn.

Zo las ik het verhaal van een vrouw, die een examen moest doen om haar baan te behouden, dat ze om bepaalde redenen normaal gesproken onmogelijk kon halen. Maar toen ze vasthield aan het idee dat God, de Hogere Intelligentie in haar het examen deed, niet zijzelf, en ze daarin ontspande, slaagde ze.

Ik kan me voorstellen dat dit mensbeeld moeilijk te vatten is met zoveel ‘onlicht’ (een term van Christina von Dreien) en destructiviteit in de wereld! Ieder mens heeft echter het leven, het Ik Ben van binnen, anders zouden we niet kunnen bestaan. Als we onze aandacht richten op die levenskern en niet op het negatieve gedrag, kunnen we dit mensbeeld wellicht beter begrijpen.

Zoals de stralen een uitdrukking zijn van de zon…
Wereldbeeld – religieus perspectief

De bovengenoemde Christian Scientist Rob Gilbert geeft het wereldbeeld in twee zinnen weer:

The human mind with its beliefs and views about matter distorts the reality that we see. The one, divine Reality is beneath what we see.

Ik vertaal het zo: ons denken, met zijn overtuigingen en perspectieven over materie vervormt de realiteit die we zien. De ene, goddelijke realiteit is onder (of voorbij – LS) wat wij zien, nu op dit moment en overal. Het is alsof we door een filter van aannames over onszelf en de wereld naar buiten kijken, zonder het te weten. Dat filter vervormt de werkelijkheid die we waarnemen. Dus ook hier, net zoals beschreven staat bij het spirituele en wetenschappelijke perspectief, kunnen we zien dat de wereld die wij waarnemen niet los van ons bestaat. Als wij de werkelijkheid niet zouden vervormen, met ons filter van overtuigingen, kunnen we het volgende concluderen:

Niet alleen de mens, maar ook de wereld is volgens dit religieuze perspectief in werkelijkheid goddelijk en dus volmaakt.

De ‘gebroken’ stok in het water

Een Christian Science lerares legde mij dit idee eens uit met de volgende metafoor. Als je een stok in helder water steekt, lijkt hij gebroken. Onze zintuigen laten een gebroken stok zien. Maar je weet zeker dat hij in werkelijkheid heel is. Zo zien wij vanuit ons verkeerd geprogrammeerde brein in samenwerking met onze zintuigen (dit is het filter of het water) de mens en de wereld als ‘gebroken’, als onvolmaakt, terwijl dat volgens deze visie in werkelijkheid niet zo is. Deze toestand wordt ook wel vergeleken met een hypnotische toestand van onze geest.

Het zijn niet de mens en de wereld, die ‘gebroken’ zijn, maar ons denken, ons geloofssysteem over de mens en de wereld. En zelfs ons denken, onze ‘mind’, zoals zij het noemen, is in werkelijkheid niet ‘gebroken’, want er is in werkelijkheid alleen heelheid, één volmaakt Zijn, één Geest, één ‘Mind’, die zich uitdrukt in ontelbare, verschillende, volmaakte verschijningsvormen, dus ook in en als ons.

Het orkest

Misschien dat ook de volgende metafoor het principe van volmaaktheid kan verduidelijken. Stel dat een pianoconcert van J. S. Bach op het programma staat. Het prachtige, volmaakte muziekstuk voor het orkest is al geschreven (de Goddelijke schepping is op elk moment volmaakt). Iedere musicus (mens) heeft een eigen partituur en instrument (eigen unieke talenten en rol), die onmisbaar is om de gehele compositie tot leven te brengen. Er is een dirigent, die het hele stuk door en door kent, weet wat de componist ermee bedoeld heeft en wat ieders rol erin is om er een schitterend concert van te maken.

Ieder heeft een unieke en onmisbare rol in het geheel

Maar wat als velen hun instrument niet goed kunnen bespelen of geen noten kunnen lezen? Of wat als de orkestleden maar doen wat ze zelf willen en hun partituur negeren? Wat als niemand naar elkaar en naar de dirigent luistert? Dan ontstaat er herrie, de muziek wordt vals, wat we het kwaad kunnen noemen. Is Bach (de Bron) daar verantwoordelijk voor? Nee, de volmaaktheid is in zijn muziek al aanwezig, alsmede in de dirigent en in de orkestleden.

Ieder van ons zal echter het nodige moeten doen om de volmaaktheid van de muziek (van het leven) tot uitdrukking te brengen. Om de mooie muziek (de mooie wereld) die al ‘gecomponeerd’ is, tevoorschijn te brengen, zullen we onze specifieke talenten moeten ontwikkelen, noten leren lezen (de regels van het levensspel en de goddelijke waarheid leren kennen) en goed leren samenspelen met de andere musici (onze omgeving). Daarnaast is het cruciaal om de aanwijzingen op te volgen van de dirigent (onze innerlijke leiding, intuïtie of ons hart).

In de mate waarin we ons dit allemaal eigen hebben gemaakt, zal de volmaaktheid in ons en in ons leven en onze omgeving tot uitdrukking komen.

Je leven op een hoger plan brengen – een religieus perspectief

Het mentale en spirituele lichaam als ingang

De mensen, die geestelijke genezingen of verbeteringen in hun leven tot stand brengen voor zichzelf of voor anderen, werken met de mentale en spirituele ingang. Bij Christian Science bijvoorbeeld, kunnen we zien dat het werken met het mentale en spirituele lichaam zowel het fysieke als het emotionele lichaam geneest.

Dit wordt getoond met de vele genezingen niet alleen van het fysieke lichaam, maar ook van verslavingen en psychische moeilijkheden, die volgens een aantal traumadeskundigen allen uit emotionele trauma’s en kwetsuren voortkomen. Dat emotionele wonden ook zonder het psychologische, ‘aardse’ werk, zoals eerder bij de spirituele visie beschreven is, geheeld kunnen worden, heb ik zelf alleen in religieuze kringen gezien. Ook de volgende inzichten komen voor het grootste deel van Christian Science.

Mentale lichaam

Belangrijk is het ‘ontgiften’ van het mentale lichaam. Dit gebeurt door zo consequent mogelijk te weigeren al het onvolmaakte dat we zien en waarover we horen of lezen (zoals ziekte, ongelukken, geweld, geldgebrek of andere tekorten) voor waar aan te nemen en vervolgens te kiezen voor een tegengesteld idee. Verderop geef ik hiervoor wat voorbeelden. Ook is het ontgiftend om alle negatieve gedachten die we in onszelf opmerken te zien als onwaar en deze te verwerpen.

Daarnaast is het belangrijk om het mentale lichaam te voeden en vullen met liefdevolle en waarheidsgetrouwe gedachten, waarvan er een aantal al genoemd is (en nog genoemd gaat worden).

Spirituele lichaam

Een cruciale religieuze manier om het spirituele lichaam wakker te maken is natuurlijk bidden. Hier wordt in Christian Science onder verstaan: het stil worden en aandachtig luisteren naar de ‘stem’ van God of de Hogere Intelligentie tot we één of meer goddelijk geïnspireerde gedachten, aanwijzingen of een waarheid ontvangen. Bidden wordt ook niet zozeer gezien als om iets vragen wat we missen, maar als een verzoek om een goddelijke waarheid te begrijpen, bijvoorbeeld dat alles reeds gegeven is en nu aanwezig.

Ook zal het denken over God en Zijn eigenschappen het spirituele lichaam wakker maken. Hiermee gaan we dus volledig voorbij aan de persoon.

Shift

Als we vervolgens een tijd lang standvastig met die specifieke gedachten over God of de Waarheid het mentale lichaam vullen, ontstaat er op een gegeven moment een shift in het bewustzijn. Er ontstaat ineens toegang tot een hogere realiteit, wat gepaard gaat met hogere inzichten en tevens een gevoel van vervuld worden met goddelijke liefde, vrede of vreugde en een zeker weten dat de situatie veranderd is. Het ‘filter’ van de persoonlijke ‘mind’ is weg. Oftewel: we hebben onze antenne afgestemd op een Hoger Intelligente ‘zender’ en daarmee is er een volmaakter, reeds bestaand programma ‘gedownload’. Genezing of verbetering van de levenssituatie volgt direct of geleidelijk.

Het – door verkeerde programmering – onvolmaakte, onware perspectief op de situatie is dan in het brein overschreven door een waar perspectief, dat de volmaakte situatie die al bestond, tevoorschijn doet komen.

Zoals eerder aangegeven vinden de genezingen of positieve veranderingen plaats door ‘goddelijke interventie’, maar de mogelijkheid daartoe wordt geschapen door het mentale en spirituele werk, dat met veel toewijding gedaan wordt.

Stil worden en aandachtig luisteren

Omscholing in denken

Dit omscholen van ons denken is zeker niet gemakkelijk, want onze zintuigen en ons denken vertellen ons voortdurend en overtuigend over de ‘realiteit’ van de onvolmaaktheden die we dagelijks om ons heen zien en horen, over ziekte, tekort, onrecht, oorlog en dood. Hoe kun je dat nou niet zien, hoe kan dit nou niet werkelijk zijn? We zien, horen en voelen dit toch?

Zeker, het is ook niet de bedoeling om de ervaring van het leed en de ellende in ons leven en in de wereld te ontkennen of bagatelliseren. Dat zou wreed zijn. Zoals eerder benoemd: onze ervaring van lijden bestaat. Maar hoe valt dit te rijmen met het idee dat er in werkelijkheid alleen Liefde en Volmaaktheid is? Persoonlijk vind ik dit ook lastig om te bevatten. Het antwoord vraagt om een ver ‘buiten de box’ denken. Dat is de omscholing.

Wat is werkelijk en waar?

Kunnen we zeker weten wat werkelijk en waar is? Dat is immers slechts gebaseerd op de beperkte ‘bandbreedte’ van onze zintuigen en geprogrammeerde hersenen. Wellicht is het voor dit punt behulpzaam om eerst nog even in herinnering te brengen wat in deel 2 van deze reeks beschreven is over de decoder in ons brein: dat wat wij waarnemen is een vertaling via onze zintuigen en ons brein van energetische velden. Wat wij als de waarheid en werkelijkheid aannemen, is een decodering en gebeurt via een programma, een conditionering van ons denken.

Onder hypnose kunnen we er ook vast van overtuigd zijn dat we een sinaasappel eten, terwijl we in een citroen happen. De hypnotiseur beïnvloedt ons bewustzijn en verandert daarmee letterlijk onze ervaring en ons beeld.

Werkelijk of onwerkelijk?

De vertaling van die energetische velden geschiedt dus door een filter van aannames, concepten en overtuigingen over wie wij zijn, wat de wereld is en wat wel en niet werkelijk is. Zoals: wij zijn afgescheiden lichamelijke personen, de wereld is buiten ons, wij zijn kwetsbaar en de wereld is onveilig. Maar wat we bij het stuk over de quantumwetenschap hebben gezien is dat wat wij waarnemen en ervaren in werkelijkheid niet buiten ons, maar in ons bewustzijn plaatsvindt als die drie-dimensionale film, die projectie die ik al noemde.

Ons bewustzijn en wat wij ervaren en waarnemen zijn één geheel.

We zouden dus kunnen concluderen dat als ons bewustzijn verandert, de film verandert: als wij bijvoorbeeld niet meer geloven in onze kwetsbaarheid, zullen we andere ervaringen opdoen.

Dit veranderen van ons bewustzijn doen we onder andere door ons filter (perspectieven en overtuigingen) te bevragen, te doorzien en er niet meer in mee te gaan (omscholing van ons denken). Hoe meer aangeleerde, onware aannames we loslaten (en daarmee negatieve emoties en gedragspatronen), hoe meer ons persoonlijke leven in overeenstemming komt met de ware werkelijkheid van Liefde en volmaaktheid, van God zo je wilt.

Bedenk bovendien dat ons lichaam en de wereld niet de vaststaande, onveranderbare, materiële dingen zijn die ze lijken te zijn, maar geestelijk, energetisch en daarom flexibel en ook echt veranderbaar.

Het verschil tussen de spirituele en de religieuze omscholing van denken

Tijdens het schrijven van dit gedeelte kwam de volgende metafoor in me op om uit te leggen wat mensen doen, die via het mentale en spirituele lichaam hun leven op een hoger plan brengen en het verschil hierin tussen spirituele en religieuze manieren. Het klopt misschien niet helemaal dus pin me er niet op vast, maar het geeft wel een idee.

De bioscoop

De spirituele methode van Joe Dispenza, die in deel 2, het deel over spirituele ontwikkeling, beschreven staat, is volgens mij vergelijkbaar met de volgende situatie. Je zit in een bioscoopzaal en als de film je niet bevalt, loop je naar een andere (lege, stille, onbegrensde) bioscoopzaal en verbeeld je je zo scherp mogelijk je eigen gewenste film, alsof die zich voor je op het scherm afspeelt met jou in de hoofdrol.

In plaats van naar de nu draaiende film ‘Ziekte’ of ‘Gebrek aan geluk, partner, geld of leuke baan’ te kijken, maak je je eigen film met tegenovergestelde titel en geniet daarvan, totdat de ‘oude film’ definitief van het andere scherm verdwenen is. We hebben natuurlijk de neiging om steeds ’tussen de twee bioscoopzalen heen en weer te lopen’, maar hoe minder we dat doen, hoe sneller onze gewenste film op de voorgrond komt en de oude niet meer afgespeeld wordt.

De methode van bijvoorbeeld Christian Science is iets anders: je merkt op dat je naar een ‘verkeerde’ film zit te kijken, dan ga je niet naar een andere zaal, maar je loopt de bioscoop uit naar buiten, het zonlicht en de werkelijkheid in! Het zonlicht en de werkelijkheid staan dan voor wat in hogere zin waar en werkelijk is.

Daarvoor is het natuurlijk nodig dat we eerst die waarheid kennen en de ‘verkeerde film’ als zodanig kunnen herkennen. Vandaar dat ik eerst de visie beschreven heb. Om ons brein te herprogrammeren, dus om te scholen, is het noodzakelijk om ons die nieuwe visie eigen te maken door er veel over te lezen en/of naar lezingen te luisteren, en over de geestelijke principes te contempleren. Dit voedt ons mentale lichaam met ‘gezonde’ gedachten.

Bollywood: goede of verkeerde film?

Hoe loop je die bioscoop uit?

De ideeën die in dit artikel beschreven zijn, zoals de mens is geestelijk, de wereld is energetisch en bestaat niet buiten ons, God is het Ik Ben en Goed en hier en nu als werkende kracht in ons aanwezig, zijn voor ons geprogrammeerde geloofssysteem letterlijk ongelooflijk. Alles dat wij ervaren en denken te weten lijkt op het tegendeel te duiden.

Waar moeten we beginnen, wat kunnen we doen naast het tot ons nemen van goddelijke waarheden? Hoe loop je die bioscoop uit? Hieronder volgen 4 aanwijzingen of methoden vanuit de religieuze invalshoek, die bewezen effectief zijn. Het vraagt veel alertheid, herhaling en geestelijke daadkracht, maar als het lukt zal je leven zeker op een hoger plan komen.

1. Onvolmaaktheid pareren

We kunnen deze eerste methode toepassen met behulp van bijvoorbeeld deze stellingen:

God, de Bron en substantie van al dat is, is volmaakt, liefdevol, alwetend en alomtegenwoordig.

Daar wij uit deze Bron geschapen zijn, zijn wij ook volmaakt.

Bij alles dat je ziet of ervaart als onvolmaakt, in welke vorm dan ook, zijn dit mogelijke stappen:

 1. Je laat je oordelen los en al was het maar voor dit moment, ook je angst en zorgen;
 2. Je verwerpt een gedachte die niet van Liefde, van God afkomstig kan zijn, of ontkent je waarneming van de onvolmaakte situatie als zijnde waar en werkelijk;
 3. Je pareert de gedachte of het ‘plaatje’ met een hogere waarheid, zoals hierboven beschreven;
 4. Je erkent en vertrouwt erop dat God, Universeel Bewustzijn, hier en nu aanwezig is en het werk zal doen.
 5. Dit doe je net zo lang tot je daadwerkelijk een positieve verandering ziet.
 6. Daar deze oefening moeilijk is, vraagt het veel oefening (en vertrouwen).

Voorbeelden:

 • Geweld of andere pijnlijke situatie
  Je ziet of ervaart een vorm van geweld of pijn. Ook al zie je dit werkelijk gebeuren en doe je wat je moet doen, je realiseert je tegelijkertijd dat dit een verschijningsvorm is in jouw bewustzijn en dat het slechts een ‘gebroken stok’ lijkt. Hiermee kunnen de angst of zorgen al verdwijnen. Je bepaalt bewust: God (of het volmaakte Zijn, Hogere Intelligentie) is alomtegenwoordig en dus precies ook hier en nu aanwezig en liefdevol, dus deze situatie (waarin je geweld of pijn ziet of ervaart) kan niet werkelijk zijn. Vervolgens houd je in je denken vast aan het idee dat Liefde en Vrede overal en altijd aanwezig zijn, dus ook in de persoon die geweld gebruikt, en vertrouwt erop dat de goddelijke Bron de rest doet.
 • Tekort
  Stel, het lukt je niet om een tekort in je leven te transformeren. Idem als boven, maar nu houd je misschien het idee in je denken vast dat God overvloed is en dat dat dus ook voor jouw specifieke situatie geldt. Je bedenkt dat het tekort in werkelijkheid niet kan bestaan, omdat Het Hogere jou kent, van jou houdt en jou daarom niets wil ontzeggen, ook niet ‘omdat je er van zou moeten leren’ of om een andere reden. Elke rechtvaardiging of ‘ziektewinst’ voor jouw huidige, onprettige situatie laat je gaan. Zo loop je steeds weer je eigen ‘bioscoop’ uit naar buiten.

2. Bidden

Zoals eerder gezegd betekent dit:de blik naar binnen richten (niet alleen omhoog), stil worden en luisteren totdat er een goddelijk geïnspireerd idee opkomt als antwoord op een vraag als: Wat moet ik nu weten of hoe moet ik dit zien, welke goddelijke waarheid helpt mij nu?

3. De radicale methode

Kort gezegd betekent dit: neem direct het standpunt in van het Ik Ben, de volmaakte Bron of pure Liefde en zie alles van daaruit. Je loopt de bioscoop niet eens in!

Laten we nog even teruggaan naar het voorbeeld van de stok in het water, dat kan het wellicht verduidelijken. Bij deze situatie nemen we direct het standpunt in van de heelheid van de stok. Hoewel onze zintuigen een gebroken stok laten zien, trekken we ons daar niets van aan, omdat we weten dat hij heel is. We gaan niet proberen de stok heel te maken, we gaan er niet voor bidden of hulp inroepen, noch maken we ons er zorgen om!

Als we dat wel zouden doen, nemen we immers het standpunt in dat de stok toch gebroken is, oftewel dat de ziekte of het tekort werkelijk bestaat en dan lopen we de bioscoop in. Het weten dat het niet klopt wat we zien volstaat. Het Universele Bewustzijn, onze Hogere Intelligentie, doet de rest.

‘U zult de Waarheid kennen en de Waarheid zal u bevrijden.’

Het gebed is er alleen op gericht om die waarheid te gaan zien. Het zeker weten dat de stok nog steeds heel is staat boven het getuigenis van de fysieke ogen. Het vasthouden aan deze waarheid maakt dat de stok als het ware uit het water getrokken wordt en in zijn werkelijke vorm tevoorschijn komt. Precies zo transformeert wat wij als ‘gebroken’ zien, wat het ook is, in heelheid.

Voorbeeld

Een tijd geleden was ik in een Christian Science Retreat en Healing Centre in Duitsland. Ik sprak daar op een dag met een verpleegkundige, die vanuit deze visie jarenlang in een ziekenhuis gewerkt had. Ze vertelde dat er eens een vrouw van een jaar of 30 op haar afdeling lag met ernstige hartklachten. Ze leende haar het boek ‘Science and Health’ van Mary Baker Eddy. De vrouw las het in één ruk uit, maar begreep het maar weinig. Het enige dat ze wel begreep was dat de mens niet het lichaam is, maar geestelijk. Daarop contempleerde ze dagenlang. Haar hart genas compleet.

Goddelijke liefde

4. Liefde: de belangrijkste regel van het spel en geestelijke wet

Als we ons leven definitief op een hoger plan willen brengen, is liefde het fundament. Het kan niet ontbreken. Waarom niet: ons hart heeft een hoge frequentie. Alleen datgene wat we vanuit ons hart (een hogere frequentie) doen heeft transformerende kracht en blijvende waarde. Ook in religies wordt dit duidelijk gemaakt. De bijbel bijvoorbeeld, staat vol met uitspraken over het belang van liefde. De meest bekende is denk ik deze: ‘Heb uw naaste lief zoals uzelf’. Onder naaste kunnen we verstaan: de hele wereld en alles en iedereen. ‘Zoals uzelf’ betekent dat Zelfliefde de bron is, want God is het Zelf, het Ik Ben. Deze uitspraak vind ik het meest treffend: Ik kan alle kennis, gaven en geloof van de wereld hebben (even geparafraseerd), maar

‘had ik de liefde niet, ik zou niets zijn‘!

Conclusie:

De moderne quantum-wetenschappelijke, spirituele en sommige religieuze visies komen in een cruciaal opzicht overeen, namelijk dat het ‘Oer(quantum)veld’ van ons bestaan, het (bewust)Zijn en God verschillende benamingen voor hetzelfde blijken te zijn. Alles en iedereen komt hieruit voort en bestaat dus ook hieruit, overal, voor altijd.

Hieruit vloeit voort, dat wij niet de afgescheiden, lichamelijke personen zijn die we denken te zijn, maar één met dit Veld; dat ons lichaam en onze omgeving niet uit vaste materie bestaan, maar uit energie en informatie (die we dus kunnen veranderen) en dat God, niet ver weg en onbereikbaar is, maar als onze ‘Ik ben’ in en als ons aanwezig.

Ik hoop verder dat met dit artikel het perspectief op de goedaardige, liefdevolle, intelligente kwaliteiten van God, het Zijn, het Veld duidelijk is geworden en tot in je diepste kern door mag dringen. En dat je met enthousiasme, hoop en vertrouwen de mogelijkheden beseft die dit perspectief met zich meebrengt!

Maar ook wil ik hier nog een kleine waarschuwing geven. De ‘religieuze waarheden’ die hier gepresenteerd zijn, stijgen uit boven de zoals ik het noem ‘psychologische waarheden’. Ga deze lagen niet met elkaar verwarren. Zie het woord volmaaktheid daar waar het hoort: in het goddelijke gebied van ons bestaan, en niet waar het niet hoort: in ons psychologische, menselijke, onvolmaakte maar toch ook precies goede fysieke bestaan.

Denk ook bijvoorbeeld nooit dat je iets fout doet als je ziek bent of een tekort ervaart. We zijn hier in vrijwel alle gevallen om te leren. Ga er ook niet dogmatisch en star mee om. Zo kan deze religieuze visie je inspireren en loop je niet het risico ontmoedigd te raken! Ook hier geldt zeker: kies je eigen pad en visie, datgene waar je hart ja tegen zegt. Alleen dan kan het vuur van je toewijding gaan branden.

De belangrijkste en voor mij en hopelijk voor jou opwindende conclusie die we uit het bovenstaande en uit dit gehele drieluik kunnen trekken, is dat als we ons regelmatig afstemmen op een Hogere Intelligentie en Hogere Werkelijkheid, ons leven daadwerkelijk en relatief eenvoudig op een hoger plan gebracht kan en zal worden.

Liesbet Scager, december 2022


Dit is deel 3 van het artikel, over je leven op een hoger plan brengen vanuit een religieus perspectief. Deel 1 kun je hier lezen, deel 2 staat hier.

Print Friendly, PDF & Email

2 reacties

 1. Dank Liesbeth 😊,
  Ik zit nu in de trein naar huis je teksten te lezen.
  Dank … je zegt het het goed en mooi … ik beaam het ten volle!
  Dit is volmaakt
  Dat is volmaakt
  Trek volmaakt af van volmaakt
  Wat over blijft is volmaakt.

 2. Ha Liesbet, wat een mooi en interessant artikel weer. Goed hoe je een gecompliceerd onderwerp zo helder en prettig leesbaar uiteenzet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan

Ontvang nieuwe artikelen direct per mail als ze verschijnen.

Print Friendly, PDF & Email