Algemene voorwaarden van Therapiepraktijk Scager Zijnstraining

Algemene voorwaarden van Therapiepraktijk Scager Zijnstraining

Begrippen
 • ZORGAANBIEDER: Liesbet Scager
 • BEROEPSVERENIGING: NVPA
  ingeschreven in de KvK onder nummer 40103470 en gevestigd te Berg 65C, 5671 CB in Nuenen.
 • KOEPEL: RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 20133698 en gevestigd te Kloosterstraat 282, 4701 KS in Roosendaal. Koepel is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.
 • KLACHT- EN TUCHTRECHT: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
 • KLACHTENFUNCTIONARIS: Het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van Beroepsvereniging/Koepel en de geschillencommissie.
 • GESCHILLENCOMMISSIE: Geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
 • WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
 • CLIËNT/ PATIËNT: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
 • BEHANDELING: de door zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van de zorgaanbieder.
Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst
 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Scager Zijnstraining uit te voeren opdrachten.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Scager Zijnstraining slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Zorgaanbieder
 • Scager Zijnstraining is aangesloten bij beroepsvereniging het NVPA. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de koepel kunt u vinden op https://nvpa.org en op https://rbcz.nu.
 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van het NVPA.
Behandeling
 • De behandeling start met uw schriftelijke of mondelinge toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan wordt voorgesteld. Dit behandelplan zal, indien u zich hierin kunt vinden, worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze.
  De eerste sessie duurt 75 minuten en een vervolg sessie 60 (individueel) of 90 minuten (relatie). Deze vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie gewenst is en behulpzaam voor het therapeutische proces, kan de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, Arboarts of andere specialist. Dit gaat altijd in overleg met u, na uw schriftelijke toestemming. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, kan de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.
 • De zorgverlener van Scager Zijnstraining werkt als zelfstandige. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruik maken van het aanbod van Scager Zijnstraining kan een overeenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding. Er zal dan eerst een offerte ingediend worden en na afloop volgt een eindverslag, na goedkeuring van cliënt.
Betaling
 • Voor een overzicht van tarieven kijk op de tarievenpagina.
 • U betaalt na ontvangst van de factuur. De factuur krijgt u toegestuurd via de e-mail en zal ongeveer elke even maand gemaakt worden, voor 1 of meerdere sessies, tenzij de zorgverzekeraar 1 sessie per factuur eist. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw zorgverzekeraar.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling na verschillende herinneringen uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
 • Scager Zijnstraining is opgenomen in het AGB-register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de NVPA en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden.
Annulering
 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven (maar liefst zo snel mogelijk). Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch/e-mail/sms/whats-app door, waarbij de datum van ontvangst bindend is.
Dossiervoering
 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener en worden conform de WGBO-wet 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment vernietigd. De bewaartermijn blijft ook van kracht in het geval de cliënt en/of de zorgverlener zelf komt te overlijden. De zorgverlener heeft in dat geval afspraken gemaakt met zijn waarnemer(s).
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en NVPA. Lees voor meer informatie de privacyverklaring.
Klachtenregeling
 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of we er samen uit kunnen komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk bij l.scager@gmail.com worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van NVPA. De procedure vindt u hier. Scager Zijnstraining voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Wanneer u een klacht indient via het NVPA informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.
Aansprakelijkheid
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens et cetera.
 • Scager Zijnstraining is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Scager Zijnstraining.
 • Scager Zijnstraining heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Scager Zijnstraining tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar.
 • Scager Zijnstraining is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij Nationale Nederlanden, die dekkend is voor de WKKGZ.
Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig – maar bij hoge uitzondering – zonder toestemming, echter met medeweten betreffende(n).
AVG
 • Scager Zijnstraining houdt persoonsgegevens bij van cliënten/patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG-wet. Zie hiervoor tevens de de privacyverklaring.
Toepasselijk recht
 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen op grond van de wet bevoegde rechter worden beslecht.

Meld je aan

Ontvang nieuwe artikelen direct per mail als ze verschijnen.